کسب و کارهای بزرگ

شرکت تعاونی مصرف سپه

تاسیس شرکت تعاونی مصرف سپه دراوایل سال 1328 با نام شرکت تعاونی مصرف ارتش و با سرمایه 32500 ریال منقسم به 65 سهم پانصد ریالی با نام به استناد مقررات مواد 189 تا 194 قانون تجارت مصوب سال 1311 با استفاده از تجارب کارشناسان مربوطه و خودیاری و تشریک مساعی داوطلبانه عده ای از دوستداران تعاون و راهنمائی کارشناسان وزارت کار بخصوص آقای کلمبین کارشناس سازمان بین المللی کار در تهران تاسیس گردیده و تحت شماره 2998 مورخ 29 / 2 / 1328 به ثبت رسیده و در پایان سال 1328 تعداد اعضاء ( سهامداران ) آن به 944 نفر و سرمایه آن به 772000 ریال بالغ گردیده است.

در چهارم مهرماه 1347 بعد از نوزده سال که با نام تعاونی ارتش فعالیت داشت بموجب تصمیم متخذه در مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت از شرکت تعاونی مصرف ارتش به شرکت تعاونی مصرف سپه تغییر پیدا کرد. از این مجموعه فروشگاهی می توان به عنوان قدیمی ترین فروشگاه زنجیره ای خاور میانه نام برد.

مجموعه فروشگاه های سپه گروه نرم افزاری ارقام نگار اندیشه را طی بررسی های تخصصی جهت راه اندازی نرم افزارهای مدیریت یکپارچه فروشگاه های زنجیره ای خود انتخاب و نرم افزار باران 360 پوششی کامل بر تمامی فرایندهای این سزمان زنجیره ای را ایجاد نموده است.